در کمتر از دو سال، تلویزیون من و تو از تمامی رقیبان خود پیشی گرفته. بینندگان ایرانی میگویند، آنچه

در من و تو پخش میشود به آنچه ما طالبش هستیم از همه نزدیکتر است!


متن کامل این خبر:


http://www.reuters.com/article/2012/04/18/britain-iran-tv-idUSL5E8EG11V20120418